Ochrana osobních údajů

Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Anfi city s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 156, 25601, Benešov, Česká Republika, identifikační číslo: 03068536, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84140.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec.

Souhlas

Souhlas bude proveden zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky, odeslání formuláře, nebo komentáře ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány

 • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 • bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
 • datum narození,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu,
 • IP adresa

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:

 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 • bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu,
 • IP adresa

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
 • pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou banky, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům:
  • Uskutečnění platby
  • Zajištění dopravy

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

Zabezpečení

Naše webové stránky byly navrženy tak, aby vám při prohlížení a interakci s obsahem poskytovaly jak soukromí, tak zabezpečení.

Abychom zaručili zabezpečení přenosu informací a důvěrnost Vaší interakce s naším webem, používáme šifrovací protokol SSL (Secure Socket Layer).

Šifrovací systém SSL (Secure Socket Layer) umožňuje automatické šifrování informací před jejich přenesením do sítě. Jakmile se dostanou na náš server, informace budou dekódovány pomocí unikátního klíče SSL, který umožní vašemu prohlížeči vytvořit zabezpečené online spojení s našimi webovými stránkami a transparentně vytvořit bezpečný komunikační kanál.

Informace z prohlížení a shromážděné z formulářů, které vyplníte, budou automaticky zašifrovány.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu apod.)

Automaticky zpracováváme i cookies. Bližší informace uvedené níže se týkají cookies, používané na webových stránkách miroslavo.com.

Cookies

Cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek. Procházením a používáním našich webových stránek, souhlasíte s cookies používané v souladu s naší politikou. Pokud nesouhlasíte, musíte zakázat cookies, nebo se zdržet používání webu.

Google Analytics

Používáme Google Analytics. Používáním této aplikaci nám pomáhá spočítat počet lidí, kteří navštíví naše webové stránky a analyzovat, jak je používají. Cookies jsou umístěny prostřednictvím Google Analytics, které umožňují softwaru fungovat.

Tento software nám pomáhá pochopit, informace o návštěvníkovi: například počet návštěvníků a jejich pohyb na našem webu. Tyto informace nám slouží a pomáhá k zlepšení webových stránek. To nám také pomáhá určit, které z našich webových stránek jsou nejoblíbenější a které obdržely nejvíce návštěv. Data uložené těmito cookies jsou anonymní a nikdy nebudou obsahovat žádné důvěrné nebo osobní informace.

Cookies používané softwarem Google Analytics: _utma_utmb_utmc_utmz

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese https://stiburkovopekarstvi.cz/kontakt  nebo odesláním e-mailu na adresu in ( @ ) stiburkovopekarstvi.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.